Protest reprezentantów

W Polskim Związku Rugby jest już pismo, które wystosowali do zarządu zawodnicy reprezentacji Polski seniorów rugby XV, w którym żądają odwołania sekretarza generalnego Grzegorza Borkowskiego. Poniżej treść pisma i lista zawodników, która się pod nim podpisała.

Warszawa, 3 lutego 2012 roku
Zawodnicy
Reprezentacji Polski Seniorów
Rugby XV

Zarząd Polskiego Związku Rugby
ul. Marymoncka 34
Warszawa

WNIOSEK

My, niżej podpisani zawodnicy Reprezentacji Polski Seniorów Rugby XV żądamy odwołania Pana Grzegorza Borkowskiego ze stanowiska Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Rugby, do czego zgodnie z § 25 ust. 1 Statutu Polskiego Związku Rugby uprawniony jest Zarząd Polskiego Związku Rugby. W naszej opinii działania i zaniechania Pana Grzegorza Borkowskiego w okresie pełnienia przez Niego funkcji Sekretarza Generalnego skutkują negatywnymi konsekwencjami dla rozwoju rugby w Polsce. Wniosek swój motywujemy niżej wymienionymi okolicznościami:
• działania Pana Sekretarza przyczyniły się do znacznego obniżenia poziomu organizacji akcji szkoleniowych Reprezentacji Polski Seniorów Rugby XV na przestrzeni kilku ostatnich lat;
• Pan Sekretarz podejmuje decyzje dotyczące organizacji i przebiegu akcji szkoleniowych Reprezentacji Polski Seniorów Rugby XV bez uzgodnienia z organami Polskiego Związku Rugby oraz sztabem szkoleniowym i zawodnikami Reprezentacji Polski Seniorów Rugby XV. Jako przykład podać można zaniechanie podjęcia działań w celu umożliwienia przeprowadzenia zgrupowania Reprezentacji Polski Seniorów Rugby XV we Francji w okresie 19-24 lutego 2012 r.;
• Pan Sekretarz regularnie uchyla się od podejmowania kontaktu z zawodnikami Reprezentacji Polski Seniorów Rugby XV;
• Pan Sekretarz nie podejmuje należytych starań w celu pozyskania środków finansowych na potrzeby rozwoju Rugby w Polsce.
Jako osoby, którym rozwój naszej dyscypliny leży na sercu z przykrością stwierdzamy, że działania Pana Sekretarza nie gwarantują zapewnienia stałego poziomu realizacji planu szkoleniowego oraz organizacyjnego Reprezentacji Polski Seniorów Rugby XV. Pan Grzegorz Borkowski w bardzo małym stopniu przyczynia się do jednego z głównych celów działalności Polskiego Związku Rugby, a więc promocji tej dyscypliny w Polsce. Jego działania i zaniechania w stopniu wysoce prawdopodobnym mogą za to przynieść skutek w postaci niezrealizowania głównego celu sportowego przedstawionego przed Reprezentacją Polski Seniorów Rugby XV czyli awansu do rozgrywek Dywizji 1A, a w dalszej perspektywie zachowania szans na kwalifikację do Pucharu Świata w Rugby 2015 r. Pan Sekretarz w sposób dalece lekceważący odnosi się do zawodników Reprezentacji Polski Seniorów Rugby XV od dłuższego czasu unikając spotkań z nimi oraz podjęcia z nimi rozmów dotyczących kwestii ściśle związanych z funkcjonowaniem drużyny narodowej. Okolicznością wysoce niepokojącą jest podejmowanie przez Pana Sekretarza ważnych dla przyszłości Reprezentacji Polski Seniorów Rugby XV decyzji bez jakiegokolwiek uzgodnienia z Zarządem Polskiego Związku Rugby, a także sztabem szkoleniowym oraz zawodnikami Reprezentacji Polski Seniorów Rugby XV. Działania Pana Sekretarza mają ponadto pejoratywny wpływ na całe środowisko Rugby XV w Polsce. W sposób niejasny dysponuje środkami finansowymi będącymi częścią budżetu przeznaczonego na realizację celów statutowych Polskiego Związku Rugby. Nikły jest również wpływ Pana Sekretarza na przyczynianie się do efektywnego poszukiwania sponsorów oraz kontaktu z mediami.
Wszystkie wyżej wymienione zaniedbania świadczą wyraźnie o niekompetentnym sprawowaniu przez Pana Grzegorza Borkowskiego funkcji Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Rugby. Jako osoby, które z troską podchodzą do popularyzacji naszej dyscypliny wyrażamy duży niepokój, iż dalsze sprawowanie przez Niego powyższej funkcji zagraża istnieniu Reprezentacji Polski Seniorów Rugby XV. Mając powyższe na względzie wnioskujemy jak na wstępie.

Z wyrazami szacunku,
Zawodnicy Reprezentacji Polski Seniorów Rugby XV

Adrian Chróściel
Łukasz Szostek
Tomasz Stępień
Robert Andrzejczuk
Rafał Szrejber
Robert Pawelec
Mateusz Adamski
Daniel Trybus
Marek Płonka
Tomasz Hebda
Michał Krużycki
Michał Kępa
Tomasz Gołąb
Wojciech Łukasiewicz
Kamil Wydrzyński
Maciej Brażuk
Paweł Grabski
Piotr Zeszutek
Paweł Poniatowski
Maciej Matusewicz