PRZEPIS 1: Boisko

DEFINICJA

Teren jest to całkowita powierzchnia zaprezentowana na planie.

Zawiera:

Pole gry jest to przestrzeń ograniczona na planie liniami bramkowymi i liniami bocznymi z wyłączeniem jednak samych linii.

Boisko składa się z pola gry i pól punktowych. Zaznaczone na planie: linie autowe, linie autowe pola punktowego i linia piłki martwej (linie końcowe pola punktowego) nie wchodzą w skład boiska.

Teren gry składa się z boiska i dostatecznej wolnej przestrzeni dookoła niego, która nie powinna być mniejsza niż 5 metrów.

Pole punktowe jest to powierzchnia usytuowana między linią bramkową a linią końcową pola punktowego i między liniami autowymi pola punktowego. W skład pola punktowego wchodzi linia bramkowa. Linia końcowa i linie autowe pola punktowego nie wchodzą w jego skład.

„Strefa 22 metrów” lub „strefa 22” jest to powierzchnia między linią bramkową a linią 22 metrów. W skład tej strefy wchodzi linia „22 metrów” bez linii bramkowej.

Plan boiska łącznie z napisami i cyframi na nim figurującymi stanowi integralną część Przepisów Gry.

1. Nawierzchnia terenu gry

Nawierzchnia powinna być trawiasta. Dopuszczalna jest także powierzchnia żwirowa lub piaskowa pod warunkiem, iż powierzchnia ta nie będzie niebezpieczna. Nawierzchnie o strukturze asfaltu, betonu są zakazane.

2.Obligatoryjne wymiary terenu gry

a) Pole gry nie powinno mierzyć więcej niż 100 metrów długości i 70 metrów szerokości. Każde pole punktowe nie powinno mierzyć więcej niż 22 metry długości i 70 metrów szerokości.

b) Długość i szerokość pola gry powinny być zbliżone do wymiarów zaznaczonych na planie. Wszystkie linie wskazane na planie muszą się przecinać pod kątem prostym.

c) Odległość między linią bramkową, a linią końcową pola punktowego nie powinna być mniejsza niż 10 metrów.

3.Linie na polu gry

a) Linie ciągłe.
– Linia końcowa pola punktowego, linie autowe pola punktowego nie należą do pola punktowego.
– Linie bramkowe należą do pola punktowego, jednakże nie należą do pola gry.
– Linia 22 metrów
– Linia środkowa, równoległa do linii bramkowych.
– Linie autowe nie należą do pola gry .

b) Linie przerywane.
– Linie 10 metrów, które łączą linie autowe i narysowane są w odległości 10 metrów z jednej i drugiej strony linii środkowej będące równoległe do tej linii.
– Linie 5 metrów, które łączą się z dwoma liniami 5 metrowymi od pola punktowego są równoległe do linii autowej.

c) Linie przerywane kreskowane.
– Sześć linii długości jeden metr każda usytuowanych pięć metrów od linii bramkowych narysowanych w odległości pięciu metrów od linii autowej, 15 metrów od linii autowej i na wysokości każdego słupka bramki.
– Pięć linii metrowej długości każda usytuowanych 15 metrów od linii autowych równolegle do każdej linii autowej, przecinając linię 22 metrów, linię 10 metrów i linię środkową boiska.
– Dwie linie usytuowane 15 metrów od linii autowej równoległe do każdej linii autowej zaczynającej się na linii bramkowej i kończącej się na linii 5 metrów.
– Jedna linia długości 50 cm przecinająca linię środkową narysowana na środku boiska.

4.Wymiary bramek.

a) Odległość między słupami bramki wynosi 5,6 metra.

b) Poprzeczka bramki znajduje się miedzy słupami i jest usytuowana w taki sposób, że część górna znajduje się w odległości 3 metrów od ziemi.

c) Wysokość minimalna słupów wynosi 3,4 metra.

d) W wypadku, gdy na słupie znajdują się ochraniacze to odległość od linii bramkowej do krawędzi zewnętrznej ochraniaczy nie powinna przekroczyć 300 milimetrów.

5. Chorągiewki.

a) Na terenie gry znajduje się 14 chorągiewek na drzewcach o wysokości minimum 1,2 metra od ziemi.

b) Chorągiewki powinny być wbite na przecięciach linii autowej pola punktowego i linii bramkowej, przecięciach linii autowej pola punktowego i linii końcowej pola punktowego. Te chorągiewki w ilości ośmiu znajdują się na zewnątrz pola punktowego i nie są częścią boiska.

c) Pozostałe chorągiewki na wysokości linii 22 metrów i linii środkowej powinny być umiejscowione w ziemi w odległości 2 metrów od linii autowej.

6.Reklamacje dotyczące boiska.

a) Reklamacje którejś z ekip dotyczące boiska lub jego oznakowania powinny być zakomunikowane sędziemu przed rozpoczęciem spotkania.

b) Sędzia powinien znaleźć rozwiązanie, lecz w żadnym wypadku nie powinien rozpocząć spotkania, jeśli jakakolwiek część boiska byłaby uznana jako niebezpieczna.