PRZEPIS 3: Ilość zawodników – drużyna

DEFINICJA

Drużyna składa się z 15 zawodników w momencie rozpoczęcia spotkania do których dołączają ewentualne zmiany i zastępstwa.

Zastępstwo: zawodnik, który wchodzi w miejsce kontuzjowanego partnera.

Zmiana: zawodnik, który wchodzi na miejsce partnera z powodów taktycznych.

1. Maksymalna ilość zawodników na polu gry.

Ekipa nie może liczyć więcej niż 15 zawodników w polu gry.

2. Drużyna składająca się z większej ilości zawodników niż zezwalają przepisy

Reklamacja:
Każda drużyna może w każdym momencie złożyć na ręce sędziego reklamację co do ilości zawodników na boisku w drużynie przeciwnej. W konsekwencji sędzia nakazuje kapitanowi zmniejszenie ilości zawodników do wymaganej normy, a wynik spotkania zostaje utrzymany.

Sankcja:
rzut karny w miejscu wznowienia gry

3. Drużyna składająca się z mniejszej ilości zawodników.

Federacje (Związki) zezwalają na rozgrywanie spotkań, w których drużyny składają się z mniejszej ilości zawodników niż 15, stosownie do niniejszych przepisów z wyjątkiem formacji młyna dyktowanego, która powinna być utworzona przez minimum 5 zawodników w każdej drużynie.

Wyjątek:
mecze zespołów „7” odbywają się wg zasad adoptowanych stosownie do tej odmiany gry.

4. Zawodnicy wyznaczeni do zmian.

W meczach międzynarodowych liczba zmian definitywnych i prowizorycznych może być ograniczona do siedmiu zawodników przez odnośne Federacje (Związki).

We wszystkich innych meczach Federacje (Związki) ustalają ilość zmian definitywnych i prowizorycznych we własnym zakresie pod warunkiem respektowania pozostałych przepisów gry.

5. Zawodnicy odpowiednio wytrenowani do pierwszej linii.

a) Poniższa tabela określa ilość zawodników pierwszej linii, odpowiednio przygotowanych w chwili zgłoszenia różnej ilości zawodników.

ilość zawodnikówilość zawodników odpowiednio przygotowanych
15 lub mniej3 zawodników, którzy mogą grać w pierwszej linii
16,17 lub 184 zawodników, którzy mogą grać w pierwszej linii
19,20,21 lub 225 zawodników, którzy mogą grać w pierwszej linii

b) Każdy zawodnik pierwszej linii i jego ewentualny zmiennik powinni być odpowiednio przygotowani.

c) Zmiennik zawodnika pierwszej linii może być jednym z zawodników odpowiednio wytrenowanych wśród tych, którzy rozpoczęli spotkanie lub wcześniej wyznaczonych wśród zawodników do zmiany.

WARIANT DLA DRUŻYN DO 19 LAT
d) Gdy drużyna ma 22 graczy musi posiadać sześciu umiejących grać w I linii, a wszyscy zawodnicy z pierwszej linii muszą mieć swychzmienników.

e) Gdy ma więcej niż 22 graczy musi mieć, co najmniej sześciu zawodników posiadających umiejętność gry w I linii oraz trzech graczy mogących grać w II linii.

6. Wykluczenie za niebezpieczną grę.

Zawodnik wykluczony za niebezpieczną grę nie może być uwzględniany jako zastępujący lub zmieniający. Przepis 3.14 uwzględnia wyjątek w tym zakresie.

7. Zmiana definitywna.

Zawodnik może być zmieniony w momencie kontuzji. Gdy jest zmieniony definitywnie nie może ponownie brać udziału w spotkaniu. Zmiana zawodnika kontuzjowanego powinna się odbywać, gdy piłka jest martwa i za zgodą sędziego.

8. Decyzja dotycząca zmiany definitywnej.

a) W czasie spotkania, w którym uczestniczy zespół narodowy, zawodnik może być zmieniony na podstawie wniosku lekarza, który stwierdza, że jego kontuzja jest na tyle poważna, iż nie byłoby wskazane, aby kontynuował grę.

b) W innych spotkaniach, gdy Federacja (Związek) na to pozwala zawodnik kontuzjowany może być zmieniony także na podstawie wniosku osoby, która posiada niezbędne kompetencje medyczne. Jeśli żadna z tych osób nie jest obecna to zawodnik może być zmieniony po uzyskaniu zgody sędziego.

9. Władza sędziego dotycząca zakazu kontynuacji gry.

Jeśli sędzia decyduje (z wnioskiem lub bez wniosku lekarza lub innej osoby mającej niezbędne kompetencje medyczne), że kontuzja zawodnika jest na tyle poważna, że kontynuowanie przez niego gry byłoby niebezpieczne dla jego zdrowia, może zadecydować, o konieczności opuszczenia pola gry przez kontuzjowanego gracza. Sędzia może również nakazać, aby zawodnik kontuzjowany opuścił boisko, aby poddać się badaniom lekarskim.

10. Zmiana czasowa.

a) Zawodnik opuszczający pole gry w celu zahamowania krwawienia i/lub opatrzenia otwartej rany może zostać czasowo zastąpiony. Jeśli jednak w ciągu 15 minut nie jest w stanie powrócić do gry powinien opuścić boisko i zostać zastąpiony definitywnie bez prawa powrotu do gry.

b) Jeśli zawodnik zastępujący zostaje zraniony to on również może być zastąpiony.

c) Jeśli zawodnik, który zastępuje zostaje wykluczony za grę nie sportową to zawodnik, którego zastępował nie może wrócić na boisko.

d) Jeśli zawodni zastępujący zostaje czasowo wykluczony z gry, to zawodnik, którego zastąpił nie może brać udziału w grze do czasu zakończenia nałożonej kary.

11. Zawodnicy pragnący powrócić do gry.

a) Zawodnik kontuzjowany (rana krwawiąca lub otwarta) powinien opuścić boisko i nie może powrócić do momentu, gdy krwawienie zostało zatamowane, a rana opatrzona.

b) Zawodnik, który opuszcza boisko w następstwie kontuzji lub z innych powodów może powrócić na nie w momencie, gdy sędzia wyrazi zgodę. Sędzia może wyrazić zgodę na powrót zawodnika w momencie, gdy piłka jest martwa.

c) Jeśli zawodnik wchodzi na boisko bez zgody sędziego, a sędzia uzna, że tym czynem pomógł swej ekipie lub przeszkodził drużynie przeciwnej to karze zawodnika za nie sportowe zachowanie.

d) Jeśli sędzia uzna, że ten błąd nie stanowił celowego zachowania, a drużyna zawodnika, który popełnił przewinienie uzyskała jakąś korzyść z jego powrotu to sędzia nakazuje młyn dyktowany w miejscu gdzie zawodnik wszedł na boisko, a drużyna przeciwna otrzymuje prawo wrzutu.

12. Ilość zmian.

Liczba maksymalna zmian dla jednej drużyny wynosi 2 zawodników z pierwszej linii i do 5 innych zawodników. Zmiany mogą się odbywać wówczas, gdy piłka jest martwa i za zgodą sędziego.

13. Zawodnicy zmienieni powracający do gry.

a) Zawodnik, który został zmieniony nie może powrócić do gry nawet, jeśli dotyczy to zamiany zawodnika kontuzjowanego.

Wyjątek 1: zawodnik, który był zmieniony może zastąpić zawodnika krwawiącego lub z raną otwartą.

Wyjątek 2: zawodnik, który był zmieniony może zastąpić zawodnika pierwszej linii, który został kontuzjowany, wykluczony czasowo lub definitywnie.

WARIANT DLA DRUŻYN DO 19 LAT
b) Zawodnik, który został zmieniony może zastąpić zawodnika kontuzjowanego.

14. Wykluczenie zawodnika pierwszej linii.

a) Kiedy gracz z I linii został usunięty z boiska czasowo lub definitywnie sędzia z uwagi na bezpieczeństwo prosi kapitanów o wskazanie zawodnika z pola gry mającego odpowiednie umiejętności aby grać w I linii. W przeciwnym wypadku kapitan wyznacza innego zawodnika, który opuści pole gry a sędzia pozwala w ten sposób na zmianę lub wprowadzenie zawodnika I linii, który wcześniej został zmieniony. Może to mieć miejsce natychmiast lub po pewnym czasie od momentu, kiedy dokonano próby przydatności zawodnika do gry w I linii.

b) Kiedy upływa czas tymczasowego wykluczenia i gracz I linii wraca do gry to zastępujący go gracz I linii opuszcza boisko, aby mógł na nie powrócić zawodnik, którego wcześniej zmienił.

c) Kiedy wskutek usunięcia z boiska z powodu zranienia lub z powodu innych przyczyn niemożliwe jest skompletowanie pełnej I linii grę kontynuować można młynami niepełnymi-bez walki (14c).

d) Młyny nie pełne są praktycznie identyczne do młynów normalnych z zastrzeżeniem, że piłka nie jest obiektem walki, drużyna posiadająca prawo wrzutu wygrywa młyn i żadna z ekip nie ma prawa pchać oraz:
– formacja młynów musi mieć ustawienie 3-4-1,
– jeżeli drużyna ma jednego zawodnika mniej formacja młynów musi mieć ustawienie 3-4 (bez zawodnika nr 8).
– jeżeli drużyna ma dwóch zawodników mniej to formacja młynów musi mieć ustawienie 3-2-1 (tzn. bez zawodników trzeciej linii – skrzydłowych),
– jeżeli drużyna ma trzech zawodników mniej to formacje młynów mają ustawienie 3-2 (tzn. złożone jedynie z pierwszej i drugiej linii).