PRZEPIS 6: Osoby Oficjalne meczu

DEFINICJA

Każde spotkanie rozgrywane jest pod kontrolą osób wyznaczonych tj.: sędziego głównego, dwóch sędziów liniowych; osób dodatkowych wyznaczonych przez organizatora meczu tj.: rezerwowi sędziowie główny i liniowy, osób oficjalnych realizujących program pomocy informatycznych dla sędziów, kontrolera czasu, lekarza spotkania, lekarzy obu ekip, członków obu ekip poza zawodnikami oraz osób wyznaczonych do podawania piłek.

SĘDZIA GŁÓWNY

PRZED MECZEM

1. Wyznaczenie sędziego głównego.
Każde zawody powinien prowadzić sędzia główny wyznaczony przez dany związek rugby lub upoważniony przez niego organ. W przypadku nie wyznaczenia sędziego drużyny mogą wspólnie uzgodnić osobę sędziego lub przy braku takiej zgody sędziego wyznacza drużyna gospodarzy.

2. Zastępstwo sędziego głównego.
Jeżeli wyznaczony sędzia nie jest w stanie prowadzić zawodów do końca ich trwania, stosuje się przepisy Regulaminu Rozgrywek, a w wypadku ich braku sędzia zastępczy wyznaczony jest przez sędziego głównego lub w razie niemożności przez drużynę gospodarzy.

3. Obowiązki sędziego głównego przed spotkaniem.
a) Losowanie
Sędzia główny jest organizatorem losowania. Jeden z kapitanów drużyn rzuca monetę a drugi odczytuje rezultat. Zwycięzca wybiera piłkę lub boisko. Gdy zwycięzca wybiera piłkę to kapitan drugiej drużyny wybiera boisko i vice-versa.
b) Sprawdzanie ubioru zawodników
Sędzia główny sprawdza zgodność z przepisami ubioru zawodników. Może tą czynność zlecić sędziom liniowym.
c) Sędziowie liniowi
Sędzia główny może wyznaczyć zadania sędziom liniowym.

4. Ograniczenia roli sędziego głównego.
Sędziemu nie wolno przed grą udzielać drużynom porad ani instrukcji.
W CZASIE SPOTKANIA

5. Zadania sędziego głównego na boisku.
a) Sędzia główny jest jedyną osobą, która ocenia grę stosując właściwe przepisy. Stosuje je w sposób lojalny bez jakichkolwiek zmian lub uproszczeń.
b) Sędzia może, gdy organizator spotkania wyrazi zgodę, zdecydować się na zastosowanie przepisów eksperymentalnych, które zostały zatwierdzone przez I.R.B.
c) Sędzia kontroluje czas gry.
d) Sędzia notuje zdobyte punkty.
e) Sędzia zezwala zawodnikowi na opuszczenie boiska.
f) Sędzia zezwala zawodnikom rezerwowym na wejście na boisko.
g) Sędzia zezwala na wejście na boisko lekarzom i masażystom ekip lub ich asystentom.
h) Sędzia zezwala na wejście na boisko w czasie przerwy trenerom obu ekip.

6. Krytykowanie decyzji sędziego przez zawodników.
Zawodnicy muszą uznać autorytet sędziego. Dyskusje z sędzią, co do wydanych decyzji są niedopuszczalne. Zawodnicy powinni natychmiast przerwać grę z chwilą usłyszenia gwizdka sędziego (z wyjątkiem rozpoczęcia gry).

7. Zmiana decyzji sędziego.
Sędzia może rozważyć zmianę decyzji, gdy jeden z sędziów liniowych podnosząc chorągiewkę informuje go o aucie lub o grze niezgodnej z przepisami.

8. Konsultacja sędziego z innymi oficjalnymi osobami.
a) Sędzia główny może konsultować się z sędziami liniowymi w sprawach dotyczących ich obowiązków, gry niezgodnej z przepisami lub kontroli czasu.
b) Organizator spotkania może wyznaczyć osobę oficjalną odpowiadającą i stosującą systemy technologiczne. Jeśli sędzia główny ma wątpliwości co do decyzji dotyczącej gry na polu punktowym – przyłożenia punktowego lub obronnego to może on z wyżej wymienioną osobą w tej sprawie się konsultować.
c) Konsultacja sędziego z osobą oficjalną jest możliwa w sytuacji, kiedy zdobycie punktów z przyłożenia jest związane z popełnieniem wykroczenia przez któregoś zawodników w polu punktowym.
d) Sędzia może konsultować się z osobą oficjalną, gdy powstaje wątpliwość, co do udanych lub nieudanych prób kopnięcia na bramkę.
e) Sędzia główny lub liniowy może się skonsultować, z osobą oficjalną, jeśli nie są pewni czy zawodnik był na aucie w momencie przyłożenia.
f) Sędzia główny lub liniowy może się skonsultować z osobą oficjalną, jeśli nie są pewni czy był aut pola punktowego lub czy piłka była martwa w sytuacji punktowej.
g) Organizator meczu może wyznaczyć osobę, która będzie sygnalizowała koniec każdej połowy gry.
h) Sędzia nie może konsultować się z żadną inną osobą.

9. Gwizdek sędziowski.
a) Sędzia musi posiadać gwizdek i powinien gwizdać, aby zaznaczyć rozpoczęcie i zakończenie każdej połowy spotkania.
b) Sędzia może w każdym momencie zatrzymać grę.
c) Sędzia gwiżdże po przyłożeniu punktowym lub obronnym.
d) Sędzia musi gwizdać, aby zatrzymać grę brutalną i niezgodną z przepisami. Po ostrzeżeniu lub wykluczeniu zawodnika musi gwizdnąć drugi raz przyznając przyłożenie karne lub rzut karny.
e) Sędzia gwiżdże, gdy piłka opuściła boisko, gdy nie można nią grać, gdy sygnalizuje rzut karny.
f) Sędzia musi gwizdać, gdy piłka lub niosący piłkę dotkną jego osoby dając tym samym korzyść którejś z ekip.
g) Sędzia musi gwizdać, gdy kontynuowanie gry byłoby niebezpieczne. W szczególności gdy jest zawalony młyn, wynoszony któryś z zawodników I linii, lub prawdopodobnym staje się poważne zranienie zawodnika.
h) Sędzia może gwizdać, aby zatrzymać grę z powodu innych przyczyn związanych z niniejszymi przepisami.

10. Sędzia główny – kontuzje zawodników.
a) Sędzia gwiżdże natychmiast, gdy stwierdzi kontuzję zawodnika a kontynuacja gry staje się niebezpieczna.
b) Ekipa, która posiadała piłkę jako ostatnia rozpocznie grę, jeśli żadna z ekip nie była w jej posiadaniu grę rozpoczyna ekipa atakująca.
c) Sędzia musi gwizdać, jeśli kontynuacja gry stanowi niebezpieczeństwo – niezależnie od powodów.

11. Sędzia główny dotknięty piłką.
a) Gdy piłka lub zawodnik dotknie sędziego, a żadna z ekip nie ma korzyści to gra jest kontynuowana.
b) Gdy jedna z drużyn uzyskuje korzyść na polu gry, sędzia dyktuje młyn, a prawo wrzutu ma drużyna, która była w posiadaniu piłki.
c) Jeśli któraś z drużyn uzyskuje korzyść na polu punktowym, a zawodnik atakujący posiada piłkę to sędzia uznaje przyłożenie punktowe w miejscu kontaktu z nim.
d) Jeśli któraś z drużyn na polu punktowym uzyskuje korzyść a zawodnik broniący posiada piłkę to sędzia uznaje przyłożenie obronne w miejscu kontaktu z nim.

12. Piłka na polu punktowym dotknięta przez inną osobę.
Sędzia ocenia to, co by się mogło stać w następnej fazie gry i albo uznaje przyłożenie punktowe lub przyłożenie obronne w miejscu kontaktu z piłką.

PO SPOTKANIU

13. Protokół/wynik.
Sędzia po spotkaniu przekazuje protokół wraz z wynikiem organizatorowi (Związkowi) i dla obu ekip.

Wykluczenie zawodnika.
Gdy zawodnik zostanie wykluczony z gry to sędzia przekazuje organizatorowi – Związkowi raport pisemny dotyczący przewinienia.

SĘDZIOWIE LINIOWI.

PRZED MECZEM

1. Wyznaczenie sędziów liniowych.
Na każde zawody ma być wyznaczonych dwóch sędziów liniowych. O ile sędziowie liniowi nie byli wyznaczeni przez związek rugby lub upoważniony przez niego organ, każda drużyna powinna wyznaczyć jednego sędziego liniowego.

2. Zmiana sędziego liniowego.
Organizator spotkania może wyznaczyć osobę, która będzie stanowiła rezerwę dla sędziego głównego lub sędziów liniowych. Ta osoba nazywa się – sędzia linowy rezerwowy i znajduje się w strefie rezerwowej.

3. Kontrola sędziów liniowych.
Sędzia liniowy jest podporządkowany sędziemu głównemu, który może go pouczać o jego obowiązkach. Sędzia główny może nie uwzględniać decyzji sędziego liniowego. Sędzia główny może żądać zmiany sędziego liniowego, który jego zdaniem zachowuje się nie sportowo. Fakt ten należy podać do wiadomości związku.

W CZASIE MECZU

4. Miejsce dla sędziów liniowych.
a) Sędziowie liniowi powinni zajmować miejsce każdy po jednej stronie boiska i stale przesuwać się wzdłuż linii bocznej za akcją, z wyjątkiem momentu, kiedy mają obserwować strzał na bramkę. Sędziowie liniowi ustawiają się za słupami bramkowymi.

b) Sędzia liniowy może wejść na boisko, gdy zasygnalizuje sędziemu głównemu niebezpieczną grę lub inne złe zachowanie jednakże w momencie przerwania gry.

5. Sygnalizacja sędziów liniowych.
a) Każdy sędzia liniowy powinien posiadać chorągiewkę (lub inny nadający się przedmiot) dla sygnalizacji swych decyzji

b) Sygnalizacja wyniku próby kopu na bramkę.
Kiedy odbywa się próba strzału na bramkę po „piątce” lub rzut karny, obaj sędziowie liniowi powinni pomagać sędziemu głównemu przez wskazanie mu wyniku próby. Każdy sędzia liniowy musi ustawić się za jednym ze słupków bramkowych i podnieść chorągiewkę, jeżeli piłka przejdzie ponad poprzeczką i między słupami.

c) Sygnalizacja autu.
Sędzia liniowy musi podnieść chorągiewkę, kiedy piłka lub zawodnik niosący ją dotknął, lub przekroczył linię boczną i ustawiać się z podniesioną chorągiewką w miejscu gdzie piłka ma być wrzucona ponownie do gry oraz wskazać drużynę, której przysługuje prawo wrzutu piłki do autu. Musi również sygnalizować, gdy piłka lub zawodnik niosący ją wyszedł na aut obok pola punktowego.

d) Przypadki, gdy sędzia powinien trzymać chorągiewkę w górze.
Sędzia liniowy powinien opuścić chorągiewkę, skoro tylko piłka została wrzucona do gry, z wyjątkiem przypadków niżej wymienionych:
– Gdy zawodnik wrzucający piłkę, wkracza jakąkolwiek częścią stopy na pole gry,
– Gdy piłka została wrzucona nie przez tę drużynę, która miała prawo rzutu,
– Gdy przy szybkim wrzucie piłka, która wyszła na aut lub staje się martwa została zamieniona lub została dotknięta przez jakąkolwiek inną osobę poza zawodnikiem wykonującym wrzut.

e) O tym czy wrzut piłki został wykonany we właściwym miejscu decyduje sędzia główny.

f) Sygnalizacja gry niebezpiecznej.
Sędzia liniowy sygnalizuje niebezpieczną grę lub przewinienie chorągiewką trzymaną poziomo skierowaną na boisko pod kątem prostym do linii autowej.

6. Po zasygnalizowaniu gry niebezpiecznej.
– Organizatorzy – Związki mogą zezwalać sędziom liniowym na sygnalizację gry niebezpiecznej i zachowań nie sportowych.
– Sędzia liniowy sygnalizuje sędziemu głównemu, takie wykroczenia przez podniesienie swojej chorągiewki do pozycji poziomej prostopadle do linii autowej.
– Sędzia liniowy musi w dalszym ciągu wykonywać swoje funkcje do następnej przerwy w grze, podczas której sędzia główny zwróci się do niego dla uzyskania informacji dotyczącej wydarzenia.
– Sędzia główny wówczas podejmie decyzję, jaką będzie uważał za stosowną, z tym, że jakiekolwiek postanowienia karne wynikać muszą z przepisu 10.

PO MECZU

7. Wykluczenie zawodnika.
Jeśli zawodnik został wykluczony za grę niezgodną z przepisami po sygnalizacji sędziego liniowego to sędzia liniowy powinien złożyć pisemny raport o incydencie sędziemu głównemu i organizatorowi-związkowi.

OSOBY DODATKOWE

1. Rezerwowy sędzia liniowy.
Gdy zostaje wyznaczony rezerwowy sędzia liniowy to sędzia główny może mu powierzyć funkcję kontrolowania dokonywanych zmian zawodników

2. Osoby upoważnione do wejścia na boisko
Dotyczy to lekarzy i osób, które nie są zawodnikami a które otrzymały zgodę od sędziego głównego.

3. Ograniczenia wejść na boisko.
Wymienione osoby w punkcie 2 w wypadku kontuzji zawodnika mogą wejść na boisko w czasie gry pod warunkiem, że zostały upoważnione przez sędziego głównego. W innych przypadkach mogą wejść na boisko, gdy piłka jest martwa.