Site icon rugby.info.pl

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI RUGBY „7”

Zasady rozgrywek ligi „7” w nowym sezonie…..

Celem rozgrywek jest wyłonienie Mistrza Polskiej Ligi Rugby „7” na 2007/2008r.

§ 2

Zawody odbywają się na podstawie przepisów gry w rugby, zgodnie z niniejszym regulaminem i załączonym do niego kalendarzem rozgrywek.

§ 3

Z uwagi na zmianę organizacji rozgrywek sezon 2007/2008 trwać będzie od sierpnia 2007 do lipca 2008.

§ 4

Organizacja rozgrywek, oraz czuwanie nad należytym przestrzeganiem przepisów gry, oraz postanowień PZR i niniejszego regulaminu należy do Komisarza PLR „7” wyznaczonego przez Stowarzyszenie Polskie Rugby „7”.

§ 5

Zawody rozgrywane są systemem jednodniowych turniejów wg następujących zasad:

Przy starcie do 5 drużyn (faza wstępna, gra każdy z każdym, faza finałowa) mecz o 1 miejsce grają zespoły, które w fazie wstępnej zajęły miejsca 1,2, mecz o 3 miejsce grają zespoły, które zajęły miejsca 3,4.
Czas meczy finałowego o 1 miejsce 2x10min, czas gry pozostałych spotkań 2x7min.

Przy udziale 6 drużyn podział na 2 grupy eliminacyjne wg rankingu:
Grupa A – zespoły 1,4,5

Grupa B – zespoły 2,3,6

Półfinały A1,B2; A2- B1

Finały zwycięzcy półfinałów grają mecz o 1 miejsce pokonani z półfinałów grają mecz o 3 miejsce, 3-cie zespoły z grup, grają mecz o 5 miejsce.

Czas gry w meczu finałowym o 1 miejsce 2x10min.

Czas gry w pozostałych meczach 2x7min.

Przy udziale 7 drużyn podział na 2 grupy eliminacyjne wg rankingu:
Grupa A – zespoły 1,4,5

Grupa B – zespoły 2,3,6,7

Półfinały i finały jak pkt. 2

Czwarty zespół z grupy B zajmuje 7 miejsce

Czas gry jak pkt. 2

Przy udziale 8 drużyn podział na 2 grupy eliminacyjne wg rankingu:
Grupa A – 1,4,5,8

Grupa B – 2,3,6,7

Półfinały A1 – B2; A2 – B1

Finały – o 7 miejsce grają 4 – te zespoły z grup

– o 5 miejsce grają 3 – cie zespoły z grup

– o 3 miejsce grają przegrani z półfinałów

– o 1 miejsce grają zwycięzcy z półfinałów

Czas gry w meczach finałowych o 1 i 3 miejsce 2x8min.

Czas gry w pozostałych meczach 2x7min.

5. Przy udziale 9 drużyn podział na 2 grupy eliminacyjne wg rankingu.

Grupa A – 1,4,5,8,9

Grupa B – 2,3,6,7

Półfinały A1 – B2; A2 – B1

Finały: 5 drużyna grupy A – zajmuje 9 miejsce

4- te drużyny grają o 7 miejsce

3- cie drużyny grają o 5 miejsce

Przegrani z półfinałów grają o 3 miejsce

Wygrani z półfinałów grają o 1 miejsce

Czas gry w meczach grupowych 2x6min, a w meczach o miejsca 2x7min.

Przy udziale 10 drużyn podział na 2 grupy eliminacyjne wg rankingu:
Grupa A – 1,4,5,8,9

Grupa B – 2,3,6,7,10

Półfinały A1 – B2; A2 – B1

Finały – o 9 miejsce 5 – te drużyny z grup

– o 7 miejsce 4 – te drużyny z grup

– o 5 miejsce 3 – cie drużyny z grup

– o 3 miejsce przegrani z półfinałów

– o 1 miejsce wygrani z półfinałów

Czas gry w meczach grupowych 2x6min.

Czas gry w meczach o miejsca 2x7min.

Przy udziale więcej jak 10 drużyn o sposobie rozegrania turnieju zadecyduje Sędzia Główny na podstawie Regulaminu Rozgrywek PZR.

§ 6

O kolejności miejsc w grupach decydują:
Suma dużych punktów (3pkt za wygraną, 2pkt za remis, 1pkt za porażkę).
Wynik bezpośredniego spotkania.
Lepsza różnica małych punktów.
Zdobycie pierwszych punktów w bezpośrednim spotkaniu
W przypadku remisu w meczu o miejsca o kolejności decyduje zdobycie pierwszych
punktów.

W przypadku remisu 0:0 o kolejności decyduje wyższa pozycja rankingowa przed
turniejem.

Punktacja za udział w turnieju:
Za ostatnie miejsce – 1 pkt
Za przedostatnie miejsce – 3 pkt
Za 3 – cie od końca – 5 pkt
Za każde następne + 2 pkt
Zespół, który zwycięży w turnieju niezależnie od ilości startujących ekip otrzymuje dodatkowy bonus 3 pkt

§ 7

Osiem najlepszych drużyn po rundzie kwalifikacyjnej plus cztery z tzw. „dzikimi kartami” spotka się w Turnieju Finałowym, który wyłoni zwycięzcę Polskiej Ligi

Rugby „7” na 2007/2008r.

W przypadku kiedy dwie lub więcej drużyn zdobędą taką samą ilość punktów o
kolejności zadecyduje większa ilość lepszych miejsc w turniejach klasyfikacyjnych.

§ 8

Rozgrywki PLR „7” odbywają się cyklicznie, każdy zespół bierze udział w dowolnej ilości turniejów. Do końcowej klasyfikacji będą brane wyniki z wszystkich turniejów w jakich dany zespół brał udział.
Organizator turnieju zobowiązany jest do:
a/ promocji imprezy,

b/ pokrycia kosztów organizacyjnych (opłata sędziów, lekarza, itp.)

c/ przygotowanie boiska do gry

d/ zapewnienia opieki medycznej, (obowiązkowo lekarz)

e/ przygotowanie szatni, napoi chłodzących oraz możliwość kąpieli po zawodach.

Organizatorzy zobowiązani są do powiadomienia o terminie i miejscu rozgrywania turnieju i wysłanie zaproszeń do wszystkich klubów rugby w terminie min. 14 dni przed zawodami, a drużyny, które wyrażają chęć gry w turnieju winny potwierdzić swój udział min. Na 7 dni przed jego rozpoczęciem.

§ 9

W rozgrywkach PLR „7” w 2007/2008r mają prawo gry zawodnicy urodzeni w roku 1989 i starsi, posiadający aktualną licencję zawodniczą, oraz ważne badania lekarskie.

PLR „7” ma formułę otwartą, dopuszcza się do gry w turniejach drużyny z zagranicy.

Wszystkie konsekwencje wynikające z udziału tych drużyn, oraz uprawnień zawodników do gry w turnieju spoczywają na kierownictwie ekip.

Kary udzielone zawodnikom w lidze 15 nie obowiązują w PLR „7” i odwrotnie, chyba że została nałożona dyskwalifikacja czasowa lub Komisja Gier i Dyscypliny PZR postanowi inaczej.

§ 10

1. Aby drużyna mogła uczestniczyć w Turnieju Finałowym musi grać w min. 5 – turniejach kwalifikacyjnych.

2. Do rozstawienia drużyn w pierwszych trzech turniejach służy ranking za 2007r w pozostałych w pierwszej kolejności ranking za 2007/2008, w drugiej za 2007r.

§ 11

Do turnieju finałowego zostanie zakwalifikowane 12 drużyn (8 z rankingu 2007/2008 + 4

z dzikimi kartami) podzielonych na 4 grupy jn:

Grupa A – 1,8,9

Grupa B – 2,7,10

Grupa C – 3,6,11

Grupa D – 4,5,12

Po dwie pierwsze drużyny w każdej grupy wchodzą do turnieju CUP, trzecie drużyny do turnieju PLATE.

W pierwszej fazie turnieju CUP spotykają się drużyny:

1 – 8 ; 4 – 5; 3 – 6; 2 – 7;

W półfinale PLATE drużyny 9 – 12, 10 – 11,

W półfinałach turnieju CUP grają zwycięzcy par I – II; III – IV,

W finale turnieju PLATE spotkają się zwycięzcy półfinałów w meczu o 3 miejsce w turnieju CUP spotkają się pokonani z półfinałów, a w finale turnieju CUP zwycięzcy z półfinałów.

§ 12

1. Kolejność miejsc w grupach finałowych ustala się wg zasady jak w § 6 pkt. A, B, C,

2. Ustalenie numerów dla drużyn grających w drugiej fazie turniejów CUP i PLATE odbywa

się wg następującej zasady:

Nr 1 otrzymuje drużyna mająca największą ilość tzw. dużych punktów i najlepszy stosunek

małych punktów, i analogicznie Nr 2, 3, .

3. W przypadku remisu w meczu finałowym zarządzana jest dogrywka 5min. Jeżeli i ona nie da rozstrzygnięcia, zarządza się następną dogrywkę 5 min. Po każdym takim okresie drużyny zmieniają strony, bez przerwy aż do rozstrzygnięcia.

4. Powyższe dotyczy finałów CUP i PLATE i meczu o III miejsce

5. Kolejność miejsc w turnieju finałowym wygląda następująco:

1m. zwycięzca finału CUP

2m. przegrany finału CUP

3m. zwycięzca meczu o 3 miejsce CUP

4m. przegrany meczu o 3 miejsce CUP

5m. przegrany ze zwycięzcą finału CUP

6m. przegrany z drugim finalistą CUP

7m. przegrany ze zdobywcą 3 miejsca

8m. przegrany ze zdobywcą 4 miejsca

9m. zwycięzca finału PLATE

10m. przegrany finału PLATE

11m. przegrany ze zwycięzcą PLATE

12m. przegrany z 2 finalistą PLATE

Niniejsza klasyfikacja jest również końcową kolejnością rankingową PLR „7” na 2007/2008r.

Miejsca od 13 w dół wg kolejności po turniejach klasyfikacyjnych.
§ 13

W przypadku gdyby gospodarz Turnieju Finałowego przygotował do gry więcej niż jedno boisko ( w bezpośrednim sąsiedztwie) Komisarz PLR „7” zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości drużyn grających w finale. Ewentualne zmiany zostaną podane do wiadomości najpóźniej do 01.01.2008r.
§ 14

1. Pierwsze trzy kluby w klasyfikacji PLR „7” po rundzie zasadniczej otrzymują pamiątkowe

puchary.

2. Pierwsze cztery drużyny w Turnieju Finałowym CUP otrzymują pamiątkowe puchary.

3. Finaliści Turnieju PLATE otrzymują pamiątkowe plakietki.

4. Finałowa dwunastka otrzymuje pamiątkowe dyplomy.

5. Nad całością rozgrywek nadzór sprawuje wyznaczony przez Stowarzyszenie Polskie Rugby „7” Komisarz rozgrywek pan Ireneusz Pietrak, do którego należy decydujący głos w sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.

Kontakt tel.0501 96 74 39 lub 046 862 48 08, email bprugby7@gmail.com

Komisarz rozgrywek PLR „7”

Ireneusz Pietrak

Exit mobile version