Strategiczne decyzje Zarządu Związku

W siedzibie Związku spotkali się przedstawiciele wszystkich istniejących Okręgowych Związków Rugby oraz województw, które w najbliższym czasie planują ich utworzenie (zachodnio-pomorskie, lubuskie).

W piątek Zarząd Związku przyjął ostateczną wersję strategii rozwoju rugby na lata 2013-2020 [kliknij], która uwzględnia znaczną część zgłoszonych uwag i sugestii oraz zdecydował o zmianie na stanowisku Krajowego Oficera Rozwoju i powołaniu Oficerów Regionalnych.

Od 1 lutego br. odpowiedzialność za rozwój rugby na poziomie kraju przejmie Krzysztof Krzewicki. Inne ważne decyzje podjęte na piątkowym posiedzeniu związane z przyjętą strategią to:

Każdy klub uczestniczący w systemie rozgrywek (od kategorii młodzik) musi być członkiem OZR. Bez tego wymogu nie może być przyjęty do PZR i startować w zawodach PZR (obowiązuje od 01.03.2013).
Kluby z województw bez okręgu muszą podjąć działania celem założenia okręgu w terminie do końca roku 2013. W roku 2014 we wszystkich województwach, w których funkcjonują kluby z sekcją rugby powinien być OZR.
Kluby z województw, które nie mają OZR, będą przypisane do okręgu prowadzącego rozgrywki młodzieżowe dla danego województwa.
Kary finansowe wpływające do PZR będą dzielone według następującego klucza: 50% – PZR, 40% – macierzysty OZR ukaranego, 10% – do puli pozostającej w dyspozycji PZR wspierającej wybrane działania wskazanych OZR-ów.
Kwota uzyskana z opłaty licencyjnej dla cudzoziemców będzie dzielona według następującego klucza: 50% – PZR, 40% – macierzysty OZR ukaranego, 10% – do puli pozostającej w dyspozycji PZR wspierającej wybrane działania wskazanych OZR-ów.
Opłaty wnoszone przy zmianie barw klubowych do PZR będą dzielone według następującego klucza: 50% – PZR, 40% – do pozyskującego zawodnika OZR, 10% – do puli pozostającej w dyspozycji PZR wspierającej wybrane działania wskazanych OZR-ów.
Wpłaty za wznowienie licencji dla zawodnika ukaranego za stosowanie niedozwolonych środków będą dzielone według następującego klucza: 50% – PZR, 40% – macierzysty OZR ukaranego, 10% – do puli wspierającej wybrane działania wskazanych OZR-ów.
Wszystkie opłaty będą wnoszone do PZR i przekazywane według ustaleń.
Od dnia 01.02.2013 wystawianie licencji dla zawodników do lat 17 w całości przejmują okręgi. Licencje będą wystawiane na dotychczasowych drukach, z numerem kolejnym nadanym przez PZR.
Ustala się minimalną wysokość licencji na 10 zł. Pozostałe stawki licencyjne pozostają bez zmian.
Kluby mogą zgłaszać się do rozgrywek tylko przez swoje macierzyste okręgi po uiszczeniu opłaty w wysokości 200 zł., (do OZR).
Polski Związek Rugby będzie przekazywał 1000 zł. (brutto), miesięcznie na wynagrodzenie Regionalnego Oficera Rozwoju od dnia 01.03.2013 do sześciu istniejących okręgów (po spełnieniu wymagań).
Regionalny Oficer Rozwoju będzie zatwierdzany i rozliczany przez Ogólnopolskiego Oficera Rozwoju.
Zasady otrzymywania środków finansowych z PZR.
a) środki pozyskane z punktów 4-7 mogą być wydatkowane tylko na zadania celowe ściśle określone przez PZR:
– dopłatę do wynagrodzenia regionalnego oficera rozwoju – max. do 100% przekazanych środków,
– zakup sprzętu dla grup dziecięco młodzieżowych (tagi, piłki, koszulki) – max. do 50% przekazanej kwoty,
– zakup lub wytworzenia materiałów szkoleniowych dla potrzeb promocji i realizacji zadania – max. do 20 % przekazywanych środków,
– współfinansowanie mistrzostw województwa (w stosunku 1:1, środki PZR do środków własnych, np. samorządowych) – max. do 50% przekazanej kwoty.
b) podpisanie deklaracji przystąpienia do programu „Realizacja strategii polskiego rugby”,
c) konieczność rozliczania otrzymanych środków w określonym terminie z wykazaniem części własnej (pod sankcją zwrotu lub braku kolejnej dotacji),
d) konieczność sprawozdawczości z powierzonych zadań.

Teraz, do 15 lutego 2013 r. oczekujemy na zgłoszenia z OZR kandydatów na regionalnych oficerów rozwoju (stosowne formularze zostały przesłane do zainteresowanych), którzy po ocenie Krajowego Oficera Rozwoju zostaną przedstawieni do akceptacji Zarządu.

Zakres obowiązków Regionalnego Oficera Rozwoju
– angażowanie się w podpisywanie porozumień między Miejskimi/Gminnymi Ośrodkami Sportu, a OZR w sprawie rozwijania rugby na danym terenie,
– angażowanie się w podpisywanie porozumień OZR z Urzędami Marszałkowskim w sprawie programów promujących rugby,
– organizacja szkoleń nauczycieli i orlikowych animatorów rugby TAG przy współpracy z Ogólnopolskim Oficerem Rozwoju Rugby,
– przeprowadzenie zajęć z rugby TAG w jak największej ilości szkół podstawowych na ternie działania okręgu,
– organizowanie pokazów bezkontaktowego rugby Tag, łącznie z pokazem multimedialnym opracowanym przez PZR, – organizowanie turniejów międzyklasowych rugby Tag w szkołach podstawowych,
– organizowanie otwartych turniejów szkolnych (przy współpracy z Miejskimi/Gminnymi Ośrodkami Sportu),
– organizacja Orlikowych turniejów rugby TAG,
– składanie sprawozdań z przeprowadzonych turniejów, akcji i działań (godzin odbytych w danej szkole potwierdzone przez Dyrektora szkoły – pieczęć szkoły i podpis Dyrekcji),
– pozyskiwanie młodych talentów do rugby przy współpracy z klubami,
– popularyzacja rugby na terenie działania OZR,
– pomoc w zakładaniu nowych klubów/sekcji rugby,
– zgłaszanie zapotrzebowań na materiały szkoleniowe do Ogólnopolskiego Oficera Rozwoju Rugby,
– monitorowanie przekazanych adeptów rugby do danego klubu.

Z ramienia Zarządu odpowiedzialnym za kontrolę realizacji Strategii został Bogdan Jancen.

W terminie do dnia 04.02.2013 wszystkie Okręgowe Związki Rugby zobowiązane są do przesłania do biura PZR następujących, aktualnych danych dotyczących OZR:

Pełna nazwa okręgu
Dane teleadresowe
Skład Zarządu
Osoba do kontaktu (adres mailowy, numer telefonu)
Numer konta bankowego OZR
Termin ostatniego i najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego
Aktualna lista członków
Kopia ostatniego wypis z KRS (lub równorzędny)

www.pzrugby.pl