Site icon rugby.info.pl

W końcu Walne PZR?

W dniu 22 lutego br. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów.

Zwołane przez Zarząd Związku zgromadzenie obradować będzie nad trzema tematami przewidzianymi w uchwale nr 72 [kliknij].
Zgodnie ze statutem członkowie Związku, których delegaci uczestniczyli w ostatnim sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów w grudniu 2011 r. zobowiązani są do przesłania nazwisk swych przedstawicieli na adres biura Związku do dnia 10 lutego 2014 r. Pisemne zgłoszenie delegatów (dopuszczalny jest oczywiście scan dokumentu przesłany e-mailem) powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji OZR czy Klubu.

Do tego dnia do członków Związku trafią także projekty dokumentów, by umożliwić wcześniejsze zapoznanie się oraz zgłoszenie uwag do powstającego statutu i regulaminu dyscyplinarnego.

Ostateczna lista delegatów i informacja o dokładnym miejscu zgromadzenia zostaną opublikowane na oficjalnej stronie Związku i przesłane drogą mailową w terminie do 14 lutego br.

www.pzrugby.pl

Exit mobile version